1. Celem działalności Ośrodka jest:

 • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;

 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach realizuje zadania wynikające z :

   • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.)

   • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.)

   • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.)

   • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.)

   • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.)

   • ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)

   • Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 5 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019– 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007)

   • ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 882 z późn. zm.)

   • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm.).

   • ustawa z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U z 2018 r ,poz.2134 z późn.zm.)

   • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Z 2018 r., poz. 213 z późn. zm.)

   • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” ( Dz.U. z 2019 r., poz. 473)

   • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r w sprawie szczególnych warunków rządowego programu ”Dobry start” (Dz.U.z 2018r, poz.1061)

3. Do zadań realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach należy:

 • Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.

 • Praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 • Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.

 • Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.

 • Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.

 • Rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

4. Ponadto Ośrodek wykonuje zadania z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia „ Dobry start”

 • postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

 • współdziałania z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach z zakresu pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Realizacja powyższych zadań przebiega zgodnie z budżetem zatwierdzonym przez Radę Miejską w Żarkach. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków budżetu gminy oraz środków budżetu państwa.