BUDŻET Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach na 2019 rok:

Dochody – 185 200,00 zł

Wydatki – 11 373 250,00 zł

Powyższe kwoty przeznaczone są na:

 • wynagrodzenia dla pracowników MGOPS,
 • wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło),
 • składki ZUS i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę,
 • odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • bieżące opłaty za media,
 • bieżące remonty,
 • zakup usług pozostałych,
 • zakup wyposażenia pomieszczeń ośrodka,
 • szkolenia pracowników,
 • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich do bieżących napraw,
 • zakup materiałów kancelaryjnych, druków,
 • wypłaty zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych, dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, schronienie,
 • pomoc w formie usług opiekuńczych,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych,
 • pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych,
 • wypłaty świadczeń rodzinnych
 • składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe i zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna,
 • wypłaty świadczeń wychowawczych,
 • wypłaty funduszu alimentacyjnego,
 • wypłaty świadczenia „Dobry start”,
 • realizację programu Karta Dużej Rodziny”.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 27 marzec 2019 11:16 Grzegorz Franelak